Steinerpedagogikk

En helhetlig pedagogikk som ønsker å ivareta både de legemlige, sjelelige og åndelige sider ved mennesket

I utdanningene på Steinerhøyskolen danner steinerpedagogiske ideer, metoder og praksistradisjoner kjernen i utdanningen, sammen med kunnskap fra andre teoretiske, vitenskapelige og erfaringsbaserte kunnskapskilder.

Målet i pedagogikken er at barn og unges individualitet skal styrkes og sosialiseres på en slik måte at de i voksen alder kan forholde seg til verden ut fra egen trygghet, selvstendig dømmekraft, levende kunnskaper og personlig initiativ.

Kjennskap til barns behov og utviklingstrekk gjennom førskolealder, skolealder og ungdomstid er utgangspunkt for en helhetlig pedagogikk som ønsker å ivareta både de legemlige, sjelelige og åndelige sider ved mennesket.

Likeverdig med respekten for enkeltindividet er steinerpedagogikkens idé om at alle aktiviteter knyttet til skolen skal være innrettet mot de samfunn og det mangfold av kulturer som elevene er deltagere i. Både en sosialisering og en tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter som fordres i samfunnet, er nødvendige elementer i en oppdragelse til frihet. For det er nettopp i fellesskapet og i den aktuelle kulturelle og samfunnsmessige situasjon at hvert enkelt menneske kan finne sitt virkefelt og sine muligheter til et liv i pakt med egne evner, holdninger og overbevisninger.

Steinerpedagogikk og antroposofi

Steinerpedagogikken er utviklet etter antroposofiske ideer og impulser fra den østerrikske filosofen og pedagogen Rudolf Steiner (1861 – 1925). Antroposofien forholder seg til menneske, samfunn og natur på en spirituell så vel som en materiell måte. Dette innebærer at tilværelsens materielle og sansbare aspekter forbindes med ikke-sansbare, spirituelle komponenter.

I antroposofien beskrives mennesket som bestående av legeme, sjel og ånd, og menneskets åndelige eller spirituelle natur oppfattes som eksisterende ut over liv og død. Slik oppstår et menneskebilde som tilkjenner alle mennesker noe unikt og uutgrunnelig ut over de iakttagbare evner og ferdigheter.

Steinerpedagogikken er på den ene siden rettet mot utviklingen av en konkret livsdyktighet knyttet til aktuelle samfunnsmessige og kulturelle vilkår. På den andre siden søker pedagogikken å møte hvert enkelt barn med taktfullhet og dyp respekt. Denne respekten kommer også til uttrykk i hvordan undervisningen forholder seg til naturen og til kulturelle, historiske eller samfunnsmessige temaer.

Antroposofien fokuserer i stor grad på sammenhengen mellom de materielle og de spirituelle aspektene ved tilværelsen, og steinerpedagogikken henter inspirasjon til en human og økologisk orientert etikk fra en slik helhetstenkning. Antroposofi eller elementer fra et spirituelt livssynsinnhold kommer ikke frem i undervisningen og utgjør derfor kun bakteppet for pedagogikkens metodiske, didaktiske og holdningsmessige utforming. Steinerskolene er religiøst og livssynsmessig uavhengige. 

11 gode grunner

Det finnes mange gode grunner til å velge Steinerskolen. Steinerskoleforbundet har samlet 11 av dem i sin nye brosjyre. Her finner du kanskje svar på hvorfor du skal velge Steinerskole for ditt barn, og kanskje også hvorfor Steinerhøyskolen er den rette arena for deg som lærer.

Last ned hele brosjyren her

 

Steinerpedagogisk lærerutudanning - hva er det? Av Eli Tronsmo 

I Oslo er det en egen profesjonsutdanning for steinerpedagoger med lærerlinje og barnehagelærerlinje. Steinerhøyskolen ble etablert i 1981 og tilbyr i dag en treårig bachelorgrad med mulighet for utvidelse til mastergrad. Nå vil høyskolen utvide profesjonsutdanningen med et fjerde år.

Etter de nedslående resultatene i evalueringen av norsk lærerutdanning i offentlig regi, har søkelyset på lærerutdanning fått økt politisk interesse og aktualitet. Det snakkes blant annet om ”praksissjokk” med stor avstand mellom teori og praksis, og om ledelsesutfordringer på alle nivåer. Hva er status for den steinerpedagogiske lærerutdanningen? På hvilken måte representerer den et alternativ til den offentlige?

Artikkelen stammer fra tidsskriftet Steinerskolen nr 1/2009, utgitt av Steinerskoleforbundet

Les hele artikkelen her ...